agentura_logo

Pre registráciu v informačnom systéme Výskumnej Agentúry, prosím vyplňte nasledujúci registračný fromulár a kliknite na tlačídlo Registrovať sa.


Registrácia používateľa


Osobné údaje



Prihlasovacie údaje



Registrácia subjektu



Výskumná agentúra je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mail bez udelenia osobitného súhlasu, na základe zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na účely nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.
Zrušiť